Igangværende og afsluttede projekter

Igangværende projekter

Økologisk rum del II

Dødelighed for agerhønekyllinger (konsulentopgave for bestyrelsen)

Belysning af trækforhold og vinterkvarterer hos rødlistede havdykænder

Projekt Penelope - Ringmærkning og GPS-overvågning af pibeand i Nordeuropa - se mere her

Redskaber til en bæredygtig og fælles europæisk jagtforvaltning af den NV/SV europæiske bestand af grågæs - se mere her 
Seneste artikel (august 2022) læs her

Edderfugleshelter - Hjarnø, Hou Røn og Svanegrunden 

Ny viden om danske grågæs med anvendelse af GPS
Status:
https://projects.au.dk/da/can/projekter/gps-sporing
https://projects.au.dk/da/can/projekter/gps-sporing/foelg-traekkene
Læs artikel om projektet (Jæger december 2022) her

Effektundersøgelser af afværgemidler mod høstdrab ved forebyggende udlægning med drone

Speciale projekt ”The Effects of Interspecific Competition Between Mesocarnivores: A Study of The Pine Marten (Martes martes) and The Stone Marten (Martes foina)

 

 

 

 

 

Afsluttede projekter

Danmarks smukkeste - en bog om råvildtet året rundt

Fødeanalyse hos mårhund i Danmark
Læse mere her

Translokation af agerhøns
Læs mere her

Udvidet ederfugleprojekt
Læs mere her

Redeprædation hos agerhøns
Læs mere her

Nyt mål for biodiversitet
Læs mere her

Undersøgelse af unge kirkeuglers spredningsadfærd 
Læs mere her

Ducktubes som element til forbedret ynglesucces hos gråand
Læs slutrapporten her

Analyse af den genetiske diversitet hos havlit og fløjlsand (artikel følger)

Opdrættede fasaners overlevelse i naturen (artikel følger)

Prædationsprojekt i Nationalpark Vadehavet
Læs seneste nyhedsbrev her

Artikler mv., der relaterer sig til igangværende eller afsluttede projekter:

Nedenfor en række artikler, der er skrevet om projekter, der har modtaget tilskud fra Jægernes Naturfond:

Belysning af trækforhold og vinterkvarterer hos rødlistede havdykænder
Østersøen udgør et vigtigt overvintringsområde for dykænder fra store dele af Rusland og Skandinavien, og flere rødlistede og truede arter tilbringer vinteren i farvandene omkring Danmark. Alligevel kender vi forbløffende lidt til de enkelte ynglebestandes overvintringsområder og deres adfærd under trækket, og især kendskabet til de nordiske ynglebestandes adfærd uden for yngletiden er mangelfuldt.
Hovedformålet med dette projekt er at kortlægge trækruter og vinterkvarterer for nogle af de rødlistede havdykænder, som yngler i Østersøen. Feltarbejdet foregår i Sörmlands skærgård i den svenske del af Østersøen, hvor rugende hunner af edderfugl, toppet skallesluger og fløjlsand fanges, ringmærkes og forsynes med dataloggere, som registrerer fuglenes bevægelser uden for yngletiden.
Fuglene skal derefter genfanges i den kommende ynglesæson. De indsamlede data vil være særdeles værdifulde i forbindelse med implementeringen af internationale forvaltningsplaner som den, der allerede eksisterer for Fløjlsand (AEWA, 2018), samt den kommende plan for Edderfugl (AEWA, forventet i 2021).

Projektet er finansieret af Jægernes Naturfond (https://www.jaegernes-naturfond.dk/) og Svenska Jägareförbundet (https://jagareforbundet.se/), og projektet udføres i samarbejde mellem Aarhus Universitet, Lund Universitet, Svenska Jägareförbundet og Danmarks Jægerforbund. Projektet forventes afsluttet i 2022, men der er rigt potentiale for en udvidelse af projektet over de kommende år, hvis yderligere finansiering opnås.

På sigt håber vi at kunne gennemføre lignende projekter på andre lokaliteter, evt. med fokus på arter som havlit og sortand.


Analyse af den genetiske diversitet hos havlit og fløjlsand
I løbet af de senere årtier er en alvorlig tilbagegang konstateret blandt flere arter af dykænder, som forekommer i Danmark, og både havlit og fløjlsand er kategoriseret som ’sårbare’ på den globale rødliste. På trods af den langvarige tilbagegang mangler der fortsat viden om, hvad der ligger bag den negative bestandsudvikling – og om de konsekvenser, tilbagegangen medfører for bestandene.

Dette projekt fokuserer på at undersøge, om den faldende bestandsstørrelse har påvirket bestandenes genetiske sammensætning, og om den aktuelle tilbagegang er sammenlignelig med tidligere (historiske) bestandsnedgange. Projektets overordnede formål er at medvirke til at sikre en bæredygtig forvaltning af havlit og fløjlsand, men undervejs er der flere delformål. Vi forventer at kortlægge og analysere genomet for de to arter, og vi vil også kunne vurdere arternes effektive populationsstørrelser samt afsløre eventuelle genetiske flaskehalse, som de undersøgte bestande har gennemgået – eller evt. påvirkes af i øjeblikket.

Projektet tager udgangspunkt i genetisk materiale fra fugle nedlagt i Danmark. Disse individer er indleveret med henblik på undersøgelser af arternes kondition og fødevalg (se rapporten her: https://dce2.au.dk/pub/SR336.pdf), og muligheden for at undersøge arternes genetiske diversitet øger således anvendelsen af disse fugle. På den måde kombineres indsamling af data gennem traditionsrige jagtmetoder med banebrydende nye metoder indenfor naturvidenskabelig forskning og praktisk artsforvaltning.

Projektet er finansieret af 15. Juni Fonden (link: https://www.15junifonden.dk/) og Jægernes Naturfond (https://www.jaegernes-naturfond.dk/) og udføres i samarbejde mellem Aarhus Universitet og Danmarks Jægerforbund. Projektet forventes afsluttet i 2022.


Økologisk rum del II:

Se link til hjemmeside om projektet her
Læs artiklen "Insektfaunaen i det åbne land" her


Prædationsprojektet i nationalpark Vadehavet:
Læs artiklen "Vand på vadefuglenes mølle" her


Nyord:
Læs artiklen "Nyord Strandenge" her


Undersøgelse af unge kirkeuglers spredningsadfærd:
Læs artiklen "Kirkeugler studeres" her


Om fonden generelt:
Læs artiklen "Jægernes Naturfond skaber bedre vilkår for natur og dyreliv" her
Læs artiklen "Stor arv til Jægernes Naturfond" her