Indsamling til edderfuglen

Bevar edderfuglen

Edderfuglen er verdens største dykand,

Dens foretrukne føde er blåmuslinger og den dykker nemt 10-20 meter ned for at finde muslinger på havbunden.

Men edderfuglen er presset. Den er ikke ved at uddø, men den går voldsomt tilbage. Du kan stadig opleve den rundt omkring langs de danske kyster, hvor den specielt om vinteren optræder i stort antal.

For at bevare den danske ynglebestand, som stadig er relativ stabil, og hjælpe den vinterbestand der overvintrer i Danmark, så gøres der en særlig stor indsats for edderfuglen.
Det sker bl.a. ved bekæmpelse af invasive arter som mårhund og mink, men også opsætning af såkaldte edderfugleshelters, samt indsamling af viden om edderfuglen.

Derfor har Jægernes Naturfond støttet arbejdet med edderfugle i to omgange. Dels et projekt der skal belyse trækforhold og vinterkvarterer hos rødlistede havdykænder, samt et projekt med opsætning af shelters til edderfugle, der kan bidrage til at modvirke prædation af ynglende edderfugle.

Derfor vil Jægernes Naturfond skabe en pulje, der kan understøtte arbejdet for edderfuglen, som vil blive uddelt en gang årligt. Derfor er der brug for dit bidrag, hvor et bidrag på 200 kr. kan gøre en stor forskel for edderfuglen.
Du kan bidrage via MobilePay 162509 (Noter gerne "edderfugl" i tekstfeltet)
Oplyser du også dit CPR nr. er beløbet fradragsberettiget, og beløbet automatisk indberettes til SKAT.

Støt edderfuglen via MobilePay

Støt edderfuglen via MobilePay