Indsamling til den hvide stork

Støt den hvide stork

I mange år har den hvide stork været indbegrebet af det danske landskab. For årtier siden var den vidt udbredt over hele Danmark, den gik rundt i enge og på marker og ynglede på bondens tag. I 2008 blev den hvide stork dømt uddød i Danmark.

Den hvide stork er en trækfugl, og den er stadig vidt udbredt i Europa. Bestanden af de hvide storke går frem i Vesteuropa, da deres trækvaner er ændret, så de overvintrer i stort tal i lande som Portugal, Spanien og til dels Frankrig. Derfor er der et grundlag for, at den kan vende tilbage til Danmark som ynglefugl.

Enkeltpersoner, lokale grupper og en organisation som Storkene.dk yder en vigtig indsats for at få den hvide stork tilbage, og i da er der igen flere ynglepar af hvide storke i Danmark, men antallet er ikke i nærheden af tidligere tiders antal. Storkens habitater er på ingen tilstrækkelige, og fødekæderne er fortsat for svage.

For at styrke fødekæderne er der behov for, at der bliver genskabt levesteder. To elementer er af afgørende betydning for at kunne skabe et godt fødegrundlag;

  • Afgræsning af enge, hvor de græssende dyr er med til at sikre, at engene kommer i en tilstand, hvor der er et rigt liv af padder og store insekter.
  • Etablering af mindre vandhuller, der specielt giver gode livsbetingelser for padder. Sådanne vandhuller i nærheden af reden kan være afgørende for ungerne, når de er på reden. Vandhuller som også er til gavn for en lang række andre arter.

 

Hvid stork (foto: Louise Harkjær Møller

Hvid stork (foto: Louise Harkjær Møller

Støt via MobilePay

Vil du støtte arbejdet med etablere vandhuller i områder, hvor der enten yngler hvid stork, eller områder hvor de forventelig vil kunne yngle, så kan du støtte Jægernes Naturfond, som har indgået en aftale med Storkene.dk om at støtte deres arbejde. Dit bidrag går direkte til Storkene.dk og anlæggelse af vandhuller, som bliver til permanente og vigtige habitater for storkene og andre arter.

Du kan bidrage via Mobilepay 466220. Noter gerne "stork" i tekstfeltet. Hvis du oplyser dit CPR-nummer, er beløbet fradragsberettiget og indberettes automatisk til SKAT.

Hjælper du storkene, så hjælper du også alle arter, der lever i engene fra guldsmedene, padder, vadefugle, ænder og gæs til pattedyr. Så hjælp storkene og skab en rigere natur.

Støt den hvide stork MobilePay

Støt den hvide stork MobilePay