Projekter i udbud

Jægernes Naturforbund vælger indimellem at sætte undersøgelser og forskningsprojekter i udbud, når fonden finder, at der er behov for viden indenfor givne emner knyttet til vildt, natur og jagt. 

Jægernes Naturfond udbyder nedenstående undersøgelse:

Den tidligere så karakteristiske vildtart, agerhønen, er trængt i det moderne landbrugsland. Forskning peger indirekte på, at manglen på småbiotoper med diverse plante- og insektliv (høj biodiversitet) er en af de vigtigste årsager. Eksakt viden på dette felt er afgørende for hvilken struktur og omfang biotopforbedringer skal have, hvis fremtiden for en vild bestand af agerhøns skal sikres.

Jægernes Naturfond udbyder derfor en undersøgelse af agerhønen som karakterart for det åbne landskab i Danmark.

Fonden udbyder en undersøgelse af reproduktion og kyllingedødelighed hos agerhøns i forhold til leveområdets kvalitet.

Undersøgelsen skal have fokus på følgende:

  • at belyse omfanget af dødelighed hos agerhøns samt -kyllinger i perioden fra klækning til jagtsæson set i forhold til landskabets heterogenitet og afstand mellem rede og fødebiotop for kyllingerne.
  • at karakterisere habitatvalg, samt undersøge hvad der strukturelt og fødemæssigt kendetegner den gode kyllingebiotop med høj kyllingeoverlevelse.
  • at benytte den opnåede viden om dødelighed og produktion hos agerhøns til at vurdere hvilke forvaltningsmæssige tiltag og rammer der vil fremme muligheden for en livskraftig bestand af agerhøns som grundlag for en bæredygtig jagtlig udnyttelse i fremtiden.

I arbejdet ønskes, i videst mulig grad belyst, hvilken effekt forskellige prædatorer har på bestanden af agerhøns. Det forventes, at studierne baseres på et sufficient antal mærkede vilde fugle.

Tilbudsgiver bedes indsende en udførlig projekt- og metodebeskrivelse, tids- og ressource budget, samt forventet output til nedenstående adresse.

Deadline: Senest d. 1. februar 2021.

Att.: Jægernes Naturfond, Molsvej 34, 8410 Rønde
eller pr. mail til fonden@jaegerne.dk